semmystahlhammer.se


    Semmy

Stahlhammer

Välkommen till SemmyStahlhammer.se      Welcome to SemmyStahlhammer.se

 

 

Välkommen till SemmyStahlhammer.se      Welcome to SemmyStahhammer.se


Aktuellt:                     News:                                       Current:

Köp böckerna:


Sonjas Resa

ISBN 9789163961144, Svenska, Pocket


Kodnamn Frisör

ISBN: 9100113239, Svenska, Pocket

ISBN-13: 9789100113230, Svenska, Hårdinbunden

ISBN: 978-91-633-6549-2, English, Pocket

ISBN:978-91-639-6113-7, Russian, Pocket


Betala till

BankGiro 5895-3993

eller till

PayPal, konto:

s.stahlhammer@gmail.com


Pris för Pocket bok inkl porto i Skandinavien:

Sonjas Resa

Sonias Resa

och 

Kodnamn Frisör


En bok 150 kr, två böcker 200 kr, tre böcker 250 kr fyra böcker 300 kr etc.


Pris för Hårdinbunden "Kodnamn Frisör" inkl porto: 300 kr,


Specificera hur många böcker ni vill ha av varje sort.


För kontakt, frågor eller större order skriv till:

s.stahlhammer@gmail.com


To by Codename Barber (Pocket) from abroad pay with Paypal to account: s.stahlhammer@gmail.com

Price including international shipping, registered mail: One book 25 USD, two books 35 USD, three books 45 USD, four books 50 USD etc.

For contact, questions and larger orders write to: s.stahlhammer@gmail.com


Sonjas Resa

Sonja & Semmy Stahlhammer, Stahlhammer Förlag, Pocket

Nazisterna invaderar Polen. Den unga och levnadsglada Sonja Stahlhammer tvingas med sin familj och sina släktingar in i Lodz Getto där de flesta dör av sjukdomar, svält, skjuts eller deporteras. De enda i Sonjas släkt som är i livet vid gettots likvidation är Sonja och hennes lillebror Henius. De skickas i överfyllda boskapsvagnar till Auschwitz där Henius dödas. Sonja skickas vidare till Ravensbrück, sedan till Dachau, vidare till Mühlhausen och slutligen till Bergen-Belsen. Efter kriget hamnar hon i Sverige där hon träffar Mischa som också berövats sin familj och vänner i tyskarnas förintelseläger. Sonjas Resa berättar historien om vad en judisk flicka tvingades genomleva före, under och efter andra världskriget. Och hur kärleken ger henne livsviljan åter och kraften att i ett främmande land skapa ett nytt liv.

Sonja har skrivit Sonjas Resa tillsammans med sin son Semmy Stahlhammer. Semmy var förste konsertmästare på Kungliga Operan i Stockholm i 25 år. Idag driver han Stahlhammer Violin & Musik Ateljé och leder Stahlhammer Klezmer Trio. Semmy har skrivit boken Kodnamn Frisör om sin far Mischas upplevelser under andra världskriget.


Sonjas Resa

Sonja & Semmy Stahlhammer  Pocket: Stahlhammer Förlag

Genre: Memoarer och biografier 

Utgivningsdatum: 2021-08-24

ISBN 9789163961144


Sonja's Journey

Sonja & Semmy Stahlhammer

The Nazis invade Poland. The young, cheerful and zestful Sonja Stahlhammer (born Zysa Mariem Kohn) is forced together with her family and relatives into the Łódź Ghetto where most of them die of disease, starvation, are executed or are deported to Auschwitz. The only members of Sonja's family who are alive at the liquidation of Łódź Ghetto are Sonja and her little brother Heniuś. They are sent in overcrowded cattle wagons to Auschwitz where Heniuś is killed. Sonja is sent to Ravensbrück, then to Dachau, on to Mühlhausen and finally to Bergen-Belsen. After the war, she ends up in Sweden where she meets Mischa who has also been deprived of his family and friends in the German extermination camps. Sonja's Journey tells the story of what a Jewish girl had to go through before, during and after World War II. And how love gives her the will to live again and the power to create a new life in a foreign country.

Sonja has written Sonja's Journey together with her son Semmy Stahlhammer. Semmy was First Concertmaster at the Royal Opera in Stockholm for 25 years. Today he runs Stahlhammer Violin & Musik Atelier and leads the Stahlhammer Klezmer Classic Trio. Semmy has written the book Codename Barber about his father Mischa's experiences during World War II.


Genre: Memoirs and biographies

Publishing Date: 2022-06-30


Recensioner: Sonjas Resa:


”Berättelsen om Zysa Mariem Kohn är en av de mest berörande självbiografiska skildringar jag har läst om hur ett litet barn hanterar obönhörlig förlust, och överlever, själsligt och mentalt. Trots att det är skrivet av den gamla människan befinner man sig så tydligt i den unga flickans sfär." 

Lena Einhorn, författare, filmare


"Allt gick fort. Sommaren 1939 levde Sonja ett bekymmerslöst tonårsliv med familj och vänner. I slutet av året var hon fånge i Lodz getto. Hennes vittnesmål är skakande att ta till sig och därför så viktigt att ta del av." 

Kristina Ekero Eriksson, författare


”Vilken fantastisk bok! Jag började läsa direkt och kunde inte sluta förrän jag läst klart hela boken klockan 2 i natt. Så gripande. Vilka minnen Sonja bär på. Boken är väldigt välskriven med ett starkt språk och en spännande struktur. Jag läser om boken när den givits ut!” 

Lena Moore, f.d. domare och justitieråd, Högsta Domstolen


”Det jag finner särskilt intressant är Sonjas berättelse om sitt liv som barn och ungdom i Polen före kriget och under Förintelsen. Även det är en historia som behöver berättas.” 

Lisa Abramowicz, politisk skribent


”Sonja’s testimony is the most intimate and powerful voice I have ever heard, she speaks clearly and honestly about the Holocaust. It is devastating. I would like to see her testimony being taught in all our schools.” 

Alex Miller, Australian writer


”Sonjas bok gör det obegripliga konkret. Hur kunde detta hända för inte så länge sedan? Genom inte ett utan flera under, eller tillfälligheter, lyckades Sonja överleva och 

kan berätta för oss – en mycket angelägen bok.” 

Lars Wahlund, ambassadör


Semmy Stahlhammers bok om och med sin mamma Sonia är ett

äreminne. När hon är 17 år invaderar nazisterna Polen. Sedan gettot i Lodz,

Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Bergen-Belsen. Hon kommer till Sverige svårt

undernärd och sjuk i tuberkulos men får ett långt och verksamt liv. Det är en

gammal människa som har varit med och skrivit men en ung flickas värld som

väcks till liv. Om några veckor fyller Sonja Stahlhammer 100 år.

Björn Wiman, Kulturchef, Dagens Nyheter. 2022


Reviews: Sonja's Journey:


“The story of Zysa Mariem Kohn is one of the most touching autobiographical descriptions I have read about how a young child handles inexorable, irrevocable loss, and survives, mentally and spiritually. Even though it is written by the old person, you are so clearly brought into the sphere of the young girl. "

Lena Einhorn, author, filmmaker


Sonja’s testimony is the most intimate and powerful voice I have ever heard, she speaks clearly and honestly about the Holocaust. It is devastating. I would like to see her testimony being taught in all our schools. ”

Alex Miller, Australian writer


"Everything went fast. In the summer of 1939, Sonja lived a carefree teenage life with family and friends. At the end of the year, she was a prisoner in the Łódź Ghetto. Her testimony is shocking to absorb and therefore so important to partake of."

Kristina Ekero Eriksson, author


What an amazing book! I started reading right away and could not stop until I finished reading the whole book at 2 o'clock in the morning. So gripping. What memories Sonja carries. The book is very well written with a strong, articulate language and an exciting structure. I will reread Sonja’s Journey when it is published! ”

Lena Moore, former Judge and Council of Justice, Supreme Court, Stockholm, Sweden


“What I find particularly interesting is Sonja's description of her life as a child and youth in Poland before the war and during the Holocaust. It is also a story that needs to be told. ”

Lisa Abramowicz, political writer


“Sonja's book makes the incomprehensible concrete. How could this happen not so long ago? Through not one but several miracles, or coincidences, Sonja managed to survive and

can tell us - a very urgent book. ”

Lars Wahlund, Ambassador


When Sonja is 17 years old the Nazis invade Poland The old person´s memories brings the young girl´s world to life,

Björn Wiman, Head of Culture, Dagens Nyheter. 2022


Kodnamn Frisör

Semmy Stahlhammer, Albert Bonniers Förlag, Inbunden. Stahlhammer Förlag, Pocket


Den framväxande nazismen i 30-talets Tyskland slår sönder det bitvis idylliska judiska småstadslivet i Krasnik söder om Lublin i östra Polen. Tonåringen Mischa Stahlhammer lyckas fly från ett tyskt arbetsläger och ansluter sig till polska partisaner. Han överlever genom att bli specialist på att aptera och desarmera minor, det mest livsfarliga av alla uppdrag. Efter kriget hamnar han i Sverige, träffar Sonja som också hon, i tyskarnas koncentrationsläger, berövats sin familj och sin ungdom. Deras son Semmy, född i Eskilstuna berättar historien om vad en judisk pojke, hans familj och vänner tvingades genomleva i Polen före, under och efter andra världskriget. Och om hur kärleken ger honom livsviljan åter - och kraften att i ett främmande land skapa ett nytt liv.


Semmy Stahlhammer var 1:e konsertmästare på  Kungliga Operan och Baletten i Stockholm i ca 25 år, konstnärlig ledare för Kammarmusik på Grand Hotel i Stockholm och för musikfestivalen i San Giovanni i Toscana, Italien. Han är nu kapellmästare för Stahlhammer Klezmer Classic. I sin violinateljé i Stockholm restaurerar/reparerar han stråkinstrument.

Kodnamn Frisör är översatt till engelska, ryska, hebreiska och kinesiska.


Hårdinbunden: Albert Bonniers Förlag

Pocket: Stahlhammer Förlag


 Både Hårdinbunden och Pocket kan

köpas genom att betala till BankGiro 5895-3994

PayPal, konto: s.stahlhammer@gmail.com

eller beställas på email:

s.stahlhammer@gmail.com


ISBN: 9100113239

ISBN-13: 9789100113230

Genre: Memoarer och biografier

Utgivningsdatum: 2007-04-24


Codename Barber

Semmy Stahlhammer, English pocket edition


The Nazi threat emerges from Germany 1933 and shatters the small town life in Krasnik south of Lublin in eastern Poland. The teenager Mischa Stahlhammer manages to escape from a German work camp and joins Polish partisans. He survives by becoming a specialist in arming and disarming mines, the most dangerous of all missions. After the war he ends up in Sweden, meets Sonja, who also lost her family and youth in German concentration camps. Their son Semmy, born in Eskilstuna, tells the story of what a boy, his family and friends had to live through in Poland before, during and after the Second World War, and how love gives him back the will to live – and the strength to create a new life in a foreign land.


Semmy Stahlhammer was First Concertmaster at the Stockholm Royal Opera and Ballet for 25 years, and Artistic Director of Chamber Music at Stockholm Grand Hotel, and of the music festival in San Giovanni in Tuscany, Italy. He is now leader of Stahlhammer Klezmer Classic.  In his violin ateljé in Stockholm he restores/repairs string instruments.


Codename Barber is translated into Swedish, Russian, Hebrew and Mandarin Chinese (and simplified Chinese).


ISBN: 978-91-633-6549-2, English

ISBN:978-91-639-6113-7, Russian

ISBN: 9100113239, Svensk, Pocket

ISBN-13: 9789100113230, Svenska, Hårdinbunden


Genre: Memoirs and biographies

Publishing Date: 2010-0-15
Recensioner: Kodnamn Frisör:


Semmy har fångat faderns livsöde med en torr saklighet som inte lämnar läsaren någon rast eller ro. Thure Stenström, Svenska Dagbladet


-detta är en omistlig form av historieskrivning. -denna händelse tillhör mänsklighetens samlade, gemensamma erfarenhet. Håkan Möller, Hufvudstadsbladet, Finland


-en gripande bok

Peter Handberg, Dagens Nyheter


En vittnesbörd om kärlek – till livet självt – konstlöst men högdramatiskt

Per Svensson, kulturchef Expressen, Judisk Krönika


Något av det bästa jag läst i partisan-genren. -smärtande sanningslidelse-

Salomon Schulman, Obs! Kulturkvarten, Sveriges Radio P1


- skrämmande att läsa om den situation Mischa och andra judar befann sig i under krigsåren. -ett unikt dokument från nittonhundratalet, en berättelse om överlevnad...

Daniela Floman, Göteborgsposten


Berättelsen är rak med en fascinerande detaljrikedom. Ur den faktiska framställningen lyser känslorna igenom utan yviga gester, bara genom väl valda ord. Detaljerad historieskrift med realism som övertygar.

Ivan Österblad, Länstidningen Södertälje


Rakt på sak, närmast konstlöst, låter han fadern föra talan. Denna enkelhet i framställningen gör att man grips av innehållet, ett öde i tiden. Kodnamn Frisör är ett naket dokument om ett livsöde präglat av krig, fasa och förföljelse.

Inger Dahlman, Sundsvalls Tidning


När kriget var slut hade han skaffat sig erfarenheter som ingen människa borde behöva bära med sig genom livet.

Bengt Faleij, Västervikstidningen


En stark berättelse som blir speciellt intressant genom berättarens fantastiska detaljminne. Man fattar inte att han överlevde.

Lars Landström, Härnösands Allehanda


Berättaren minns hur han till och med kände sig tryggare i tyskt arbetsläger än ute bland de polska bönderna och partisanerna.

Patrik Uhlman, Eskilstunakuriren


Det var ett liv under ständigt dödshot, inte bara från de tyska nazisterna, utan även från polska antisemiter till och med i de kommunistiska partisanernas egna led.

Ernst Klein, Östgöta-Correspondenten


Berättelsen om en judisk man, som inte bara överlever nazisterna, utan även den starka antisemitismen i Polen.

AS, Byggnadsarbetaren


En rak och läsvärd berättelse.

Ulrika Knutson, Veckans Affärer


- en rakt berättad historia som berör. Det vittnar om en brutalitet som är svår att förstå, men det är också vittnesmål om en modig människa som mot alla odds överlevde.

Kjell-Ove Cederqvist, Dagbladet, Sundsvall


-en omskakande skildring av krigets fasor och umbäranden med djup omänsklig förnedring.

Håkan Philipsson, Bibliotekstjänst


Semmy låter fadern i jagform berätta sin historia, fylld av äventyrsromanens tillfälligheter, genomlyst av äktheten i upplevelserna. Språket har ett imponerande flyt och håller hela tiden rätt tonvikt, fångar upp och in läsaren med en känsla av självklar lätthet.

Anna Rikner, Biblioteket i focus


”Kodnamn Frisör” är en gripande berättelse och ett unikt dokument om en människas öde

Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad


Mischa Stahlhammer stod framför sin egen grav, sekunderna före sin arkebusering. Ödet ville annorlunda.

Kristina Svensson, Pennan & SvärdetReviews: Codename Barber:


Semmy has captured his father’s life fate with a dry realism that haunts the reader and leaves her without repose or peace. Thure Stenström, Svenska Dagbladet


A testimony of love – to life itself – artless and highly dramatic. Per Svensson, kulturchef Expressen, Judisk Krönika


Something of the best I have read in the partisan-genre. –Painfully truthful and passionate- Salomon Schulman, Obs! Kulturkvarten, Sveriges Radio P1


-a captivating and poignant book. Peter Handberg, Dagens Nyheter


-this is an indispensable form of history writing. -these events belong to humanity's collected, common experiences. Håkan Möller, Hufvudstadsbladet, Finland


-it is scary to read about the situation Mischa was in during the war years. -a unique document from the 20th century, a story of survival… Daniela Floman, Göteborgsposten


This fascinating biography becomes the more worth reading since the son, Semmy Stahlhammer, has edited and condensed his fathers aural account in such a skillful, well balanced and eloquent manner. Tore Winqvist. Uppsala Nya Tidning


The story is straightforward with a fascinating richness in detail. Out of the actual rendering, the feelings shine through without abundant gestures, just through well chosen words. A detailed historical account with a convincing realism. Ivan Österblad, Länstidningen Södertälje


Straightforward, almost artless, he lets the father speak. This simplicity in the description makes you captivated by the contents, a fate of the times. Codename Barber is a naked document of a life destiny characterized by war, horror and persecution. Inger Dahlman, Sundsvalls Tidning


When the war was over he had experiences what nobody should have to bear and carry with them through life. Bengt Faleij, Västervikstidningen


A strong story that becomes especially interesting through Mischa’s fantastic memory for details. One cannot comprehend that he survived. Lars Landström, Härnösands Allehanda


Mischa remembers how he felt safer in a German work camp than among the Polish peasants and partisans. Patrik Uhlman, Eskilstunakuriren


It was a life under constant death threat, not only from the German Nazis, but also from Poles, even among the Communist partisans. Ernst Klein, Östgöta-Correspondenten


The story of a man, who not only survives the Nazis, but also the strong antisemitism in Poland. AS, Byggnadsarbetaren


A straightforward story worth reading. Ulrika Knutson, Veckans Affärer


- a straightforward and frank story that moves you. It testifies of a brutality that is hard to understand, but it is also a testimony about a brave person who against all odds survived. Kjell-Ove Cederqvist, Dagbladet, Sundsvall


- a staggering description of the horror and hardships of war, with deep inhuman humiliation. Håkan Philipsson, Bibliotekstjänst


Semmy lets the father tell his story in first person, filled with the coincidences of the adventure–novel, illuminated with the genuineness in the experiences. The language has an impressive flow and keeps the right tone-balance throughout, captivates and holds the reader with a feeling of self-evident ease. Anna Rikner, Biblioteket i focus


”Codename Barber” is a captivating story and a unique document of a human fate. Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad


Mischa Stahlhammer stood in front of his own grave seconds before his execution. Fate wanted otherwise. Kristina Ekero Eriksson (Svensson), Pennan & Svärdet
 

Konserter/Concerts Semmy Stahlhammer, violin
2023

10 jankl 14, Konsert Jud Hem

15 jan kl 18,  Kristinhofs Malmgård

158 jan kl 18, Kristinhofs Malmgård

26 jan kl 14 Söder Kyrka

28 jan kl 16, Oxelösund St Botvids Kyrka

1 feb Lena Book release

21 feb kl 14 Söder Kyrka

9 mars kl 14, Jud Hem

11 mars kl 18, Havdala musik

18-19 mars kl 17, konsert Oslo Jud Museum

18 april, kl 14 Jud Hem

25 april kl 16, Serafen

11 maj kl 18, Kristinehofs Malmgård

18 maj kl 18, Kristinehofs Malmgård

2, 23 & 24 maj kl 11 & 14, Engelska skolan, Bach in the Street

12 maj  kl 17, Huskonsert

12 juni  kl 10 & 14, Ellen Key skolan, Bach in the Street

6 Juli kl 19:30, Bromma Kyrka, Brahms trio C-moll

15 Juli kl 16, Oxelösund St Botvids Kyrka

28-30 juli, Ammarnäs Kulturfestival

3, aug kl 14, Jud Hem

4 aug kl 18 Klezmer, Storkyrkans församlingssal

Bröllop kl 13

15 Juli kl 18, Oxelösund, St Botvids Kyrka

10 aug, Väserås, Lundby kyrka

15 aug, kl 14 Jud Hem

21 aug, Ljunglövska slottet

25-27 aug, Kulturfestival på Brunneby Gård, Musik, Dans, Föredrag & Familjeföreställningar

Fyra programpunkter per dag.

Medverkande: Semmy Stahlhammer, violin, Yuval Hed, viola, Isabel Blommé & Atida Munthe Stahlhammer, cello, Torbjörn Näsbom, nyckelharpa, Miriam Oldenburg, dragspel, Maele Sabuni, street-dans, Föredrag av: Kristina Ekero Eriksson, författare, 


2022

Januari / January

6 jan. Slottskyrkan, Stockholm

24 Jan. Motala, inställd

27 Jan. kl 18, Oxelösund, St Botvids Kyrka 

Februari / February

14-17 Feb Gävle, Hudiksvall & Söderhamn

22 feb. Enskede

23-25 Feb. Waxholm

Mars / March

15-17 Mars Sollentuna

25 Klezmer & Anne

April

1-2 Lidköping, Klezmer

22-25 Hamburg

Maj / May

8-14 Maj Västerbotten

19 maj. Jud Museet

20-21, Narva, Estland

23-24 maj Hudiksvall

31, Köpenhamn

Juni / June

1-3 Köpenhamn

12 juni Hillel

25 juni Oxelösund

Juli / July

12-16,  Barcelona, Bach Festival, 

Augusti / August

September

Oktober / October

13-15 okt. Nyköping

16-30 okt. Norrbotten

November

7-10 nov, Waxholm

12-16 Umeå, Torbjörn

December


2021

Januari / January

Februari / February

8-14 februari, Leicester, England, Bach on the street

Mars / March

30-31 mars, Västernorrland, Klezmer Trio

April

Maj / May

3-15 maj Västerbotten

3-9 maj, Västernorrland

3 maj kl 13 Bajit, Klezmer, Anne

Juni / June

30 juni, Kungsträdgården, Klezmer, Anne

Juli / July

Augusti / August

Söndag 15 augusti Adress: Stallet, Stallgatan 7, Stockholm Stahlhammer Klezmer Classic

Söndag 29 augusti. Trädgårdskonsert hos Anders Paulsson, Adress: Ingarö

Lördag 25 september, Häverö kyrka, Östhammar

Söndag 26 sept. kl 16, Högalidskyrkan 


September

Fredag 3 september, Vasaträffen

4 sept. kl 16 Oxelösunds kyrka 

26 sep. Stallet, Klezmer, Anne

23-25 sept Tensta

27-30 sept Danmark

Oktober / October

23 & 24 okt Konst Musik & Samtal evenemang.

Vecka 42 Falun

November

9 nov Konsert med Stahlhammer Klezmer, Boksamtal med Björn Wiman och Bok-release av boken Sonjas Resa.

Sonjas Resa kan köpas här genom att betala 150 kr till BankGiro 5895-3993. Pris för två böcker 250 kr, tre böcker 325 kr, fyra böcker 375 kr.  

Plats: Nybrokajen 11. Biljetter köpes genom: MUSIKALISKA.SE

35-26 nov. Enskede 

December

1-2 Dec Kl 19. Hässelby & Vällingby
2020

Januari / January

16 jan Banslättskolan, Botkyrka

18 jan. kl 19, Studio Lederman, Klezmer, Anne 

19 jan, kl 15. Uppenbarelsekyrkan, Hägersten.

20-22 jan, Turné/Tour, Klezmer, Anne

25 jan kl 18, Lidingö Klezmer

27 jan. kl 13 Högalidskyrkan/Högalid Church, Förintelsens minnesdag / Holocaust Memorial.

27 jan kl 18. Enköping, Biblioteket Bokhallen, Förintelsens minnesdag / Holocaust Memorial.

28 jan Malmö, Mazettisalen/Mazetti Hall X 2

29 jan, Mazettisalen / Mazetti Hall X 2

30 jan. Mazettisalen / Mazetti Hall X 2


Februari / February

1 feb. ??

2 feb. kl 15, Slottskyrkan, Stockholm

3 feb. Lomma, Slättingshallen X 2 Bach

4 feb. Lomma, Slättingshallen X 2 Bach

5 feb, Hammarbyskolan X 2

6 feb, Hammarbyskolan X 2

7 feb, Hammarbyskolan X 2

 26-28 feb, London, 27 feb. NottinghamMars / March

2 mars. Björkhaga skola, Botkyrka

3-5 mars, Enköping X 2

7 mars, Fisksätra Ka. kl 18.30

7-8 mars, dag, Stockholm/Ulriksdal Slott/Castle

8 mars kl 18, Sigtuna

12 mars, kl 11.00, ABF Z-salen, Bach

14 mars, Folkmusik Gala

16 mars, Årbyskolan, Eskilstuna, Bach etc.

17 mars, Årbyskolan, Eskilstuna 

18 mars, Skiftingehusskolan, Eskilstuna

19 mars, Skiftingehusskolan, Eskilstuna

20 mars, Tegelvikens skola, Eskilstuna

23 mars, Nävertorp skola

24 mars, Skogstorpsskolan, Eskilstuna

25 mars, Skogstorpsskolan, Eskilstuna

26 mars kl 17 Paideia

27 Moooi

28 Moooi

28 Moooi

30 Moooi

31 Moooi
April

1-3 april, Gökstensskolan, Torshälla

7 april, Sundsvall, Klezmer trio 

8 april Härnösand, klezmer

11 april, Kittelfjäll

16-17 april Partille

18-19 ?? 

21-23 april., Burlöv, Bach

24-26 april, Hamburg 

27-28 april, Tanum 


Maj / May

9 maj, Kungsholmen Ka / Church, Streaming

6-8 maj. Hässleholm Kulturhus/ Culture House kl 10 & 12:30,

9 maj , Kungsholmens Kyrka / Church, Bach

11-13 maj Mölnlycke X 2

14 maj Upplands Väsby

17 maj Norrköping, Klezmer, Anne


Juni / June

24 juni, Eskilstuna, Bach etc

28 juni, Eskilstuna


Juli / July

8 juli, Barcelona, Spanien / Spain

19 juli, Gävle, Klezmer Classic Trio

29 juli, kl 18, Härnösands Domkyrka, med Maria Robertson, Cembalo


Augusti / August

2 aug. Köpmanholmen, Bjälsta med Maria Robertson (Härnösand) 

5 aug. Sundsvall, med Maria Robertson (Härnösand)

6 aug. Lögdö kyrka. (Timrå) 


September

10 sept, Upplands Väsby

13 sept, Bajit

20-24, Bach in...

25 sept, Trefaldighetskyrkan / Trinity Church, Kristanstad

26 sept. Klezmer, Stallet / Stable, Radio 

27-30, Partille, Bach in...


Oktober / October

11-21 okt. Norrbotten/North of Sweden Turné/Tour


November

3-4 nov, Tanum, Bach...

5-6 nov. Partille, Bach on the Street

9-27 nov. Sörmland Turné/Tour, Flen, Mariefred etc. Bach

30 nov, Hässleholm


December

1 dec Hässleholm

2 dec Hässleholm 

7-9 dec, Arlöv, Bach...
2019

 

Januari

24 jan, kl 10 och kl 12, Norrtälje, Bach, etc

27 jan, kl 15, Högalidskyrkan, Bach, etc

29 jan, Stallet, Klezmer, Anne

 

Februari

2 feb, Jönköping, Klezmer etc.

3 feb, Stockholm, Klezmer etc.

4 feb, Skåne, Klezmer etc.

10 feb, Norrköping, Klezmer etc.

16 feb, Stallet, CD release, Klezmer etc.

17 feb, Norrköping

19 feb, kl 12, Eskilstuna, Klezmer etc.

20 feb kl 19, Dansens Hus, Bach in the Street,

21 feb kl 15, Dansens Hus, Bach in the Street,

23 feb, kl 19 Dansens Hus, Bach in the Street,

 

 

Mars

6 mars, Malmö, Bach, etc

11-13 mars Gävle, Bach, etc

16 mars, Oxelösund, Bach, etc

14-15 mars, Nybrokajen 11, Bach, etc

19 mars Hammarby Sjöstad, Bach, etc

20 mars Hammarby Sjöstad, Bach, etc

22 mars Hammarby Sjöstad, Bach, etc

25 mars Hammarby Sjöstad, Bach, etc

25 mars Hillel, Klezmer

30 mars Södertälje, Bach, etc

31 mars, Norrköping, Klezmer, etc

 

 

April

3 april Stockholm, Klezmer, etc

5 april, Skarpneck, Bach, etc

7 april, Nybrokajen 11, Bach, etc

8 april, Blidösund, Bach, etc

10 April, Gävle, Bach, etc

11-12 April, Malmö, Bach, etc


Maj

4 maj, Stockholm, Bach, etc

5 maj, Stockholm, Bach, etc

9-10 maj, Sköndal,Bach, etc

12 maj Stockholm, Bach, etc

15-17 maj Sköndal, Bach, etc

20-21 maj Sköndal, Bach, etc

23-24 maj Sköndal,Bach, etc

31 maj, Malmö, Bach, etc


Juni

4 Juni Ystad, Klezmer, etc

16 juni, Härnösand, Bach, etc

Juni 20 Stockholm


 Juli

3 juli, kl 19, Petrus Kyrkan,  Stocksund, Bach, etc

28 juli, Jönköping, Klezmer, etcAugusti

1 augusti, Härnösand, Bach

9 aug Malmö Festivalen, Bach

16 aug Bajit kl 11.30 Kodnamn Frisör

17 aug. Stockholm. Privat

24 aug. Stockholm,Privat

25 aug. Stockholm, Privat

27 aug. Stockholm, Privat

31 aug, Stadio Lederman CD-Release, Klezmer, etc


September

2-6 sept, Vara, Bach etc

7 sept, Gripshoöms Slott, Klezmer, etc

10-13 sept, Berlin, Prachtwerk, kl 18, Klezmer & Bach, etc

14-16 sept, Göteborg, Klezmer, Anne

16-17, Eslöv, Bach...

18 sept, Osby, Bach...

19 Karlsborg, Bach...

(20 Ystad)

21 Höganäs kl 17 och Lund, Stadsteater kl 20, Kulturnatt, Bach, etc

22 sept, Falkenberg, Falkhallen Blackbox, kl 15, Bach, (Näs Slott)

23 sept, Alingsås, Bach...

24 sept, Tomelilla, Bach...

26-27 sept. Halmstad, Bach...

29 sept, Kungsbacka Teater kl 15:00, Bach etc.

30 sept, Kungsbacka Teater kl 10:00Oktober

1-3 okt, Danmark, Horsen, 5 föreställningar

5 okt, Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm, kl 16, Bach, etc

7-10, okt, Värmdö, Gustavsbergs Teater, kl.9.30 & 10.45, Bach, etc

7-10, okt, Värmdö, Gustavsbergs Teater, kl.10:00 & 13.00, Bach, etc

7-10, okt, Värmdö, Gustavsbergs Teater, kl.10:00 & 13.00,, Bach, etc

7-10, okt, Värmdö, Gustavsbergs Teater, kl.10:00 & 12:30, Bach, etc

13, okt, Södertälje Stadsscen kl 16, Bach, etc

14 sept Nacka, Dieselverkstan, kl 09:30 & 12:00, Bach, etc

15 sept Nacka, Dieselverkstan, kl 09:30 & 12:00, Bach, etc

16 okt, Studio Lederman, kl 18, Klezmer, Anne

17 okt, Kista, Kryptan kl 11, Bach, etc

18 okt, Danderyd, kl 14:00, Bach, etc

19 okt, Stockholm, privat

23 okt. Sundsvall, Klezmer trio

24 okt. Östersund, Klezmer trio

25 okt. Näsåker, Klezmer trio

26 okt . Saltsjöbaden, privat, kl 15

28-31 okt, Afrika, Zambia turné, Bach, etc
November

1-12, nov, Afrika, Zambia turné, Bach, etc

14 nov, Stockholmstinget, kl ?

16 nov. Åkersberga Kyrka, kl 15. Skeppsholmen kväll, privat

18nov, Nacka Dieselverkstan, kl 09:30 & 12, Bach, etc

19 nov, Nacka Dieselverkstan, kl 09:30 & 12, Bach, etc

20 nov. Varbergs Teater, Bokmässa, kl 10:00 & 13:00, Bach, etc

21 nov. Varbergs Teater, Bokmässa, kl 10:00 & 13:00 Bach, etc

22 nov. Varbergs Teater, Bokmässa, kl 10:00 & 13:00 Bach, etc

23 nov. Varbergs Kulturhus, Bokmässa,kl 10:00 & 13:00 Bach, etc

25 nov., Bromölla, Humlescenen, kl 10:00 & 12:30, Bach, etc 

26 nov., Bromölla, Humlescenen, kl 10:00 & 12:30, Bach, etc

27, nov., Bromölla, Humlescenen, kl 10:00 & 12:30, Bach, etc 

28, nov., Ystads Teater, kl 10:30 & 12:30, Bach, etc 

29, nov., Ystads Teater, kl 09:30, 11:00 & 12:30, Bach, etc, 

30 nov. kl 19, Studio Lederman, Gästrikegatan, Klezmer, AnneDecember

2 dec, Botkyrka, kl 10, Bach, etc, Workshops kl 11.20, 12:40 & 13:30

2 dec. kl 18, Strindbergs Intima Teater.

3 dec, Värmdö, Gustavsbergs teater, kl 10:00 & 13:00, Bach, etc

4 dec. Botkyrka, kl 10, Bach, etc, Workshops kl 11.20, 12:40 & 13:30

(5 dec Järfälla, Bach, etckl 10, Bach, etc, Workshops kl 11.20, 12:40 & 13:30)

(6 dec. Botkyrka, Bach, etc) 

(9 dec. Botkyrka, Bach, etc)

10 & 11 dec. Kristianstad, Kulturkvarteret, kl 10:00, Bach, etc

12 dec Malmö, Mazettisalen, kl 10 & 12.30, Bach, etc

13 dec Malmö, Mazettisalen, kl 10 & 12.30, Bach, etc

15 dec, Drottningholm

18 dec Hanuka Klezmer, Stockholm

19 dec. kl 13 Farsta

20 dec, Österåker, Bach etc, Kl 14:00.
 

2018

Jan

20 jan kl 12, Klara Kyrka

31 jan, utdelning av Palmepriset

 

Fe2 feb, konsert Jönköping

4 feb kl 16 Skarpnäcks Kulturhus

7 feb kl 12 Klara Kyrka

8 feb, kl 11:30, kulturfestival Eskilstuna

10 feb kl 1,2 Klara Kyrka

23-28 Turne, Florida, USA

 

Mars

1-8 Turné USA

21 mars kl 18, Brännkyrka Ka

24 mars, kl 20:30 Högalidskyrkan

31 mars, after ski, Kittelfjäll Värdshus

 

April

1-6 april, after-ski musik på Killelfjäll Värdshus

7-14 Turné: Bach in the street, Jämtland

18 April, kl 18, Bach in the Street, Nybrokajen 11

19 Apri, Kultur I vården

21 april, kl 22, Högalidskyrkan

21 april kl 19, 21 & 23 Slottskyrkan

 

Maj

17 maj kl 12 konsert Kungsholmens kyrka

17 maj, kl 15:30, Bach in the Street, Huddinge

21 maj,  kl 15:30, Bach in the Street, Tumba

22 maj, Kultur I vården

 

Juni

14 juni, Täby kyrka, Bach-konsert

27 juni, kl 12:15, Sigtuna kyrka, Bach-konsert

29 juni

 

 

Juli

1 juli kl 11, Bach konsert, Kungsholmens Kyrka

1 juli, kl 17 Bach konsert, Riddarholmskyrkan

3 juli, turné USA, 3-26 juli, Guemes Island Music Festival, Seattle, Oregon, etc.

 

Aug

10 augusti, föreställning, Bach in the Street, Katrineholm

11 augusti, Skebobruk

12 augusti Bach konsert , Lövsta Bruk

15-19 augusti, turné Norrland

31 aug. kl 10:30 & 13, "Bach in the Street" Krisitebergsskolan

 

Sept

2 sept, Högalidskyrkan, kl 16, soloverk för violin och orgel av J.S. Bach

22 september, Musik i Östergötland, J.S. Bach Sonater och Partitor för soloviolin

23 ser MOOOI konsert

25 ser MOOOI konsert

 

Okt

Turné USA

2 okt, New Rochelle Arts Center, New York, Concert at 10, 12 & 2 pm

3 okt, 7 pm, Bard College, New York, Concert & Master Class

6 oktober 6 pm, Barge Music, New York, J.S. Bach, complete works for violin solo

7 oktober, 4 pm, Barge Music, New York, J.S. Bach, complete works for violin solo

13-20 oktober, turné Spanien

24-26 oktober, turné Norge

 

 

Nov

5-12 november, turné Ryssland, Moskva & Saratov

23 nov. kl 9-11, Bach in the Street, Järfälla

26 nov. kl 9-11,  Bach in the Street, Järfälla

28 Nov. Sankt Göran Sjukhus

 

Dec

3 dec, kl 18, Grünewaldssalen Konserthuset, Musik av Emil Sjögren

5 dec, Sessionssalen

12 dec, kl 19, Konsert, Slutet sällskap

16 dec kl 18, Sollentuna Kyrka

18 dec, kl 19, Konsert, Slutet sällskap

 

2017

 

Januari:

6 januari, kl 11, Slottskyrkan, Bach

15 Jan. kl 11, Sollentuna kyrka, Bach

19 jan, kl 18, Sessionssalen, Tjaikovski, Piano trio

Februari:

13 feb. kl 19, Mazer, Tjaikovski, Piano trio

15 feb. kl 17:45, Jud Hemmet, Tjaikovski, Piano trio

25 feb, kl 18, Härnösand kyrka, Bach

26, feb. Umeå kammarmusikförening, Klezmer & Bach

Mars:

1, 2, 3 & 4 mars, kl 17 & 21, Kittelfjäll Värdshus, Bach & Klezmer

8 mars, kl 14:30, Lidingö, Klezmer & Bach

8 mars, kl 19, Kulturfyren, Slupskjulsvägen 26 A, Skeppsholmen, kvinnliga tonsättare

18-25 mars, turné Kuwait

28 mars kl 18 Teaterstudio Lederman, Bach

29 mars kl 18 Teaterstudio Lederman, Bach

April:

14 april, kl 15, Kungsholms kyrka, Bach

22 april kl 14 Teaterstudio Lederman, Bach

26 april, kl 14, Guldkanten, Gustavsberg, Klezmer & Bach

Maj:

18 maj, Uppsala, Klezmer

29 maj, Musik i Vården

Juni:

6 juni, Kulturnatt Stockholm, Bach

28 juni, Härnösand Domkyrka, Bach, violin & cembalo

30 juni, kl 19, Arnäs kyrka, Ördsköldsvik, Bach, violin & cembalo

Juli:

9 juli. kl 17, Riddarholmskyrkan, Stockholm, Bach, soloviolin

16 juli kl 18, Ingarö Kyrka, Klezmer & Bach

27 juli, kl 19, Sköndals Kapell, Klezmer & Bach

30 juli kl 19, Gotland, Ljugarn, Strandbygdsmuseét i Ljugarns hamn.

Augusti:

1 augusti kl 19:30, Gotland, Sudret, Museum Lars Jonsson, Vamlingbo.

6 augusti, kl 18, Vassunda kyrka, Duos för violin och cello

11 augusti kl 17, Kartineholm, Balkan, Gypsy, Klezmer, & Bach

12 augusti kl 17, Floda, Balkan, Gypsy, Klezmer, & Bach

13 augusti kl 17, Sköldinge kyrka, Program: Balkan, Gypsy, Klezmer, & Bach

19 augusti kl 17, Skebobruk Orangerie, Bach & Klezmer

23 augusti, kl 19, Häggdångers kyrka, Härnösand, Bach, violin & cembalo

24 augusti, Bach Stockholm

September:

3 september, Högalidskyrkan, Bach, soloviolin

Oktober:

8 oktober, kl 17, Sollentuna kyrka, Bach mm.

17 oktober, Musik i Vården

November:

3- 8 november, klezmer festival Stockholm Göteborg

19 novembe kl 14, Solna Bibliotek. Sonater av Beethoven

December:

6 december, Musik i Vården

 

 

2016

11 januari, Mazerska Kvartettsällskapets Högtidsdag

Mazer Quartet Society

Konstnärshuset, Klubbvåningen kl 18. Musik av bl.a. J.S. Bach

 

22 januari kl 14, invigning av klockutställning, Kungliga Slottet, Stockholm

Opening of clock exhibition, Royal Castle, Stockholm

 

29 januari, kl 19:00, Skellefteå, Olanders Café. Musik av bi.a. J.S. Bach

 

30 januari, Kungsängen, Kulturhuset, Culture House,

Stahlhammer Klezmer Classic Trio med Anne Kalmering

 

2 februari, kl 11:45, Kungliga Operan, Stockholm Royal Opera, Guldfoajén. Musik av J.S. Bach

 

5 februari, kl 11:45, Kungliga Operan, Stockholm Royal Opera, Guldfoajén. Musik av J.S. Bach

 

10 februari kl 19.00,  Biblioteket, Ängelholm Library

Stahlhammer Klezmer Classic Trio

 

13 februari, kl 10.00, Halmstads Församlingshem, Nicaloi Kyrka,

Nicolai Church

Stahlhammer Klezmer Classic Trio

 

14 februari kl 14.30, Helsingborg, Dunkers Kulturhus, Dunkers Culture House

Stahlhammer Klezmer Classic Trio

 

17 februari, kl 11:45, Kungliga Operan, Stockholm Royal Opera, Guldfoajén. Musik av J.S. Bach

 

19 februari, kl 11:45, Kungliga Operan, Stockholm Royal Opera, Guldfoajén. Musik av J.S. Bach

 

22 februari kl 18, Stockholms Synagoga. Musik av J.S. Bach

Föredrag, Lena Einhorn

 

26 februari, kl 12:15, Västerås konserthus. Musik av Fanny Mendelssohn

 

28 februari kl 19, Kittelfjäll, Frälsningsarméns Kyrka/Church. J.S. Bach och Klezmer

 

4 mars kl 19, Konsert Dikanäs kyrka

 

7 mars kl 19, Stockholm Synagoga. Musik av J.S. Bach

Föredrag av Henry Bronett

 

8 mars, Arboga, Konsert, Järntorgssalongen 

 

10 mars kl 18, Västervik Visfestival/Song Festival

 

14 mars, kl 10 & 18, Purimspel/Purim Play, Fisksätra kyrka

15 mars, kl 14 & 18, Purimspel/Purim Play, Kungsholmens kyrka

16 mars, kl 14 & 18, Purimspel/Purim Play, Göteborg,

17 mars, kl 14 & 18,Purimspel/Purim Play, Västervik

 18 mars, kl 14 & 18, Purimspel/Purim Play, Eksjö

 

21 mars, kl 18, Stockholm Synagoga. Musik av J.S. Bach

 

6 April, 7: 30 PM,  University of Akron, Ohio, Concert,

 

7 April, 1 PM,  University of Akron, Ohio, Masterclass

 

8 April, 4:30 PM,  Kent Sate University, Ohio, Masterclass

 

11 April, time TBA, University of Oregon, USA, Chamber music Masterclass

 

12 April, 4 PM, Ophelia’s Place, Eugene, Oregon, USA, Chamber music concert

 

13 April, 2:45 PM, Jim Olsen School, Eugene, Oregon, masterclass

 

13 April, 7:30 PM, Temple Beth Israel, Eugene, Oregon, Concert and Book Presentation

 

14 April, 1PM,  Howard Elementary School with Semmy and Isabel, Educational outreach, and Klezmer

 

15 April kl 4:30 PM, Wildish Theater, Eugene Oregon, Workshop for middle and high school students, Klezmer, with Semmy Stahlhammer and Isabel Blommé, 

 

16 April 3 PM, Cascade Manor, Eugene Oregon, concert

 

17 April, 3 PM, Wildish Theater, Concert

 

18 April 7:30 PM, Wildish Theater, Concert

 

19 April, 1 PM, University of Oregon, violin masterclass

 

19 April 7:30 PM, Corvallis Beit Am, Eugene, Oregon, presentation/concert

 

24 April, 7 PM, Swedish/Finnish Church, Toronto, Canada, Concert

25 April, 7.30 PM, Temple Emanuel Toronto, Canada, Concert

 

27 April, 7 PM, Concert, Swedish Embassy Washington DC / Konsert Svenska ambassaden i Washington DC

Sweden House

 

2 maj kl 18, Stockholm Synagoga. Musik av J.S. Bach

 

15 maj, Skärholmens Kyrka, Konsert, kl 12 och kl 18

 

22 maj kl 16, Högalids Kyrka/Church

 

12 juni, Brunneby Gård, Östergötland, konsert,

 

July/juli, turné/tour USA

 

8 July, Concert, Guemes Island, Washington State, USA

9 July, Concert, Guemes Island, Washington State, USA

10 July, Concert, Guemes Island, Washington State, USA

13 July, Concert, Swedish Club, Seattle, Washington State, USA

22 July, Concert, PRLC, Seattle, Washington State, USA

 

 

augusti,

7 augusti, kl 15, konsert, Riddarholmskyrkan, Stockholm

10 augusti, konsert, Östersund, Lugnvikskyrkan, Midv. 8, kl 18:30

12 augusti, kl 19, konsert Burträsk

13 augusti, konsert, Älvsbyn, Älvsby Ka, Tingshusg. 1, kl 18

14 augusti, konsert Luleå Domkyrka, Kyrkoplan Kl 20

15 augusti, konsert Umeå, judiska förening, kl 19

16 augusti, konsert Härnösand kyrka, kl 19

22, 23 & 24 augusti, konsert jud muséet

 

september

20 september, kl 11:45, konsert Kungliga Operan, Stockholm, Guldfoajén

29 september, kl 11:45, konsert Kungliga Operan, Stockholm, Guldfoajén

9 september kl 12, Drottningholms Slott. Musik vid dopet av Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias son Alexander

10-16 september, konserter/undervisning i Moskva, Kortchatov

18 september, Invigning Bajit

28 september, Taiwan Embassy

 

oktober

2 oktober, konsert, Åkersberga

4 oktober, kl 11:45, konsert Kungliga Operan, Stockholm, Guldfoajén

13 oktober, kl 11:45, konsert Kungliga Operan, Stockholm, Guldfoajén

17 oktober, kl 14, Kungliga Slottet Stockholm, musik och dans vid öppnandet av utställning av bröllopsklänningar

20 oktober, kl 14, musik på Jud hemmet s

 

november

7 november kl 16, Kista kyrka

20 nov, kl 16 Limmud

 

december

30 dec. kl 14, Jud Hemmet

 

 

 

 

 

2015

 

1 mars kl 11. Konsert i Slottskyrkan. Musik av J.S. Bach

8 Mars, kl 16, Konsert i Östervåla

14 mars kl 16, Sveriges Folkmusikfestival, Berwaldhallen, radiosändning

27 mars kl 12:15, konsert, Västerås Konserthus

3 april kl 16, Kungsholms Kyrka, Musik av J.S. Bach

6 april kl11, Konsert i Slottskyrkan. Musik av J.S. Bach

9 april, kl 18, konsert i frälsningsarméns kyrka, Kittelfjäll

18 april kl 16, konsert, Avesta Kammarmusikförening, Avesta Konstmuseum

20, 21, 22 April, Musik i Vården

25 april kl 23, Rikssalen, Stockholms Slott, Kulturnatt

17 maj kl 11. Slottskyrkan. Lysningsgudstjänst för prins Carl Philip och Sofia.

Musik av J.S. Bach för violin

17 maj kl 15, Stockholms Slott. Lysningsmottagning för prins Carl Philip och Sofia.

Musik av J.S. Bach för violin

25 juni kl 19.30, Sofia Kyrka. J.S. Bach

7 juli kl 16, Klezmer konsert Glämsta

  8 juli kl 16. Bach konsert, Glämsta

9 juli kl 19, Kungsholms Kyrka, Musik av J.S. Bach för violin

12 juli kl 16, Riddarholmskyrkan, Musik av J.S. Bach för violin

16 juli kl 18, Kungsträdgården, Klezmer-konsert

19 juli kl 11, Sollentuna kyrka, Musik av J.S. Bach för violin

5 augusti kl 18. Uppsala, Klezmer-konsert

5 septtember kl 18, Slichot konsert, Stockholms Synagoga

6 september kl 11, Sollentuna Kyrka, Musik av J.S. Bach för violin

20 september, kl 11. Slottskyrkan. Musik av J.S. Bach

26 september kl 16, Kungsholms Kyrka. Musik av J.S. Bach för violin

6 oktober kl 18, Drottningholm. Musik av J.S. Bach för violin

7-8 oktober, Österåker, barnkonserter,

11 oktober kl 12. Drottningholms Slott. Musik vid dopet av Prinsessan Madelene och Chris son Nicolas.   

Musik av J.S. Bach för violin. TV direktsändning

25 oktober kl 19, Blumental Center, Tel Aviv

27 oktober kl 19, konsert Svenska Ambassadens Residens, Herzliya

28 oktober kl 19, Blumental Center, Tel Aviv

4 november kl 19, Blumental Center, Tel Aviv

17 november kl 11, Slottskyrkan. Musik av J.S. Bach

 

6 december kl 11. Slottskyrkan. Musik av J.S. Bach

December 6, 11 AM 2015. Concert at the Stockholm Royal Castle Chapel. Musik by J.S. Bach.

 

14 december kl 13. Skärholmens Kyrka. Musik av J.S. Bach

December 14. 1 PM, Skärholmens Kyrka. Music by J.S. Bach

 

16 december kl 10 Slottskyrkan, musik av J.S. Bach

December 16, 10 AM, Stockholm Royal Castle Chapel. Musik by J.S. Bach.
To buy the books Sonja's Journey or Codename Barber, pay with Paypal to account: s.stahlhammer@gmail.com


Price incl. international shipping, registered mail: One book 25 USD, two books 35 USD, three books 45 USD, four books 50 USD etc.


Please specify how many books you want of each title. 


For contact, questions and larger orders write to: s.stahlhammer@gmail.com